นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policies)

ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 1 มิถุนายน 2563

        บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด และบริษัทในเครือซึ่งได้แก่ บริษัท ดีเอชเอเอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท อิเซเอะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามวาลา พร็อพเพอตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ.อี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด (แต่ละบริษัท หรือรวมกันเรียกว่า “บริษัท” ขึ้นอยู่กับบริบท) ได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ท่านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจในการกระทำการแทนองค์กรธุรกิจ หรือนิติบุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์ กรอกข้อมูล หรือทำธุรกรรมกับบริษัท หรือเข้าซื้อสินค้า หรือใช้บริการที่สาขา หรือจุดจำหน่ายสินค้าของบริษัท ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา การประมวลผล และหรือการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงบรรดากฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับบริษัท เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ ท่าน ได้รับทราบและตกลงว่าท่านยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และหรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และท่าน ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และหรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ยินยอม โปรดอย่าใช้บริการ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หรือดำเนินกิจกรรม ติดต่อ หรือเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการทำให้ด้อยลง หรือรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่อ่อนไหวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าลิงค์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทสามารถนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้น ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้นๆ

1. การเก็บรวบรวม และการใช้

       บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1.2 สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท: โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามคำขอ และหรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาหรือนิติกรรมซึ่งได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า และข้อตกลงเปิดหน้าบัญชีคู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.2.1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาเหล่านั้น เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ท่าน เพื่อเข้าทำสัญญา เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงิน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบ ยืนยัน และยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อดำเนินการจัดส่งหรือรับสินค้า และการส่งคืนสินค้า เพื่อดำเนินการคืนเงิน และการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ เพื่อรายงานสถานะการจัดส่งสินค้า และเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบการรับประกัน และเพื่อให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง

1.2.2) เพื่อการลงทะเบียน และการยืนยันตัวตน เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน ระบุและ/หรือ รับรองท่านหรือตัวตนของท่านในการใช้งานระบบบัญชีหรือระบบสมาชิกในเว็บไซต์ หรือระบบ DHAS MANIA

1.2.3) เพื่อโปรแกรมการสะสมเหรียญหรือคะแนน หรือเพื่อการแลกรับของรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน กิจกรรม เพื่อการประมวลผลคะแนน การสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือได้รับคะแนน การแลกหรือจ่ายด้วยคะแนน การโอนคะแนน และจัดการการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่าน การลงทะเบียนรับของรางวัล การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อการมอบของขวัญ ของรางวัล และออกใบแจ้งหนี้

                1.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท: บริษัทจะอ้างอิงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท หรือของบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารกิจการของบริษัท และของบริษัทในกลุ่ม เช่น กำกับตรวจสอบ บริหารจัดการความเสี่ยง และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และท่าน เช่น การดูแลลูกค้า การบริการหลังการขาย การประเมินความพึงพอใจ การแก้ไขข้อร้องเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อบันทึกภาพและ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ/หรือกรณีเป็นคู่ค้าหรือลูกค้าประเภทนิติบุคคล เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นของธุรกิจ เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเท่าที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดทำรายชื่อผู้มีความเสี่ยง (Sanction list checking) การตรวจสอบและทำบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สิน เพื่อปกป้องหรือยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล รวมทั้งในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน บริษัทอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทนของนิติบุคคลเหล่านั้น

                1.4 ความยินยอมของท่าน: บริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน เพื่อทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับท่าน เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาด และการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการจากบริษัท ซึ่งไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น รวมถึงกรณีมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจ หรือพฤติกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำสินค้า และบริการที่ท่านอาจสนใจ ระบุความชอบของท่าน และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เพื่อเสนอสินค้าและการบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อสินค้าและการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภคจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจ เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้า และการบริการที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล

                2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งาน ธุรกรรม และการบริการที่ท่านใช้ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล: เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส หรือสัญชาติ ประเทศที่พำนัก จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุบุตร ช้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือข้อมูลบ่งชี้คล้ายคลึงกันเป็นต้น) ที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท

2.2 ข้อมูลการติดต่อ: เช่น ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ

2.3 ข้อมูลการเป็นสมาชิกและการเข้าใช้งาน: เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิกในแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการ หมายเลขสมาชิก เหรียญสะสม บัญชีสมาชิก DHAS MANIA ประเภทสมาชิก วันที่สมัครหรือเข้าร่วม ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บัญชีธนาคาร ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ ข้อมูลการเข้าใช้ระบบสมาชิกของเว็บไซต์ ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ DHAS MANIA

2.4 ข้อมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม: เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เช่น หมายเลข ประเภท วันที่ออกบัตร หรือวันหมดอายุ รอบบิล ข้อมูลทางธนาคาร เช่น รายละเอียดบัญชี ข้อมูลและรายละเอียดประวัติการชำระเงิน ข้อมูลความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังท่านและจากท่าน วันที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน วันที่และสถานที่ซื้อสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้า การรับประกันสินค้า ข้อร้องเรียน สถานะของธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าและบริการที่ท่านซื้อ

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและงานอดิเรก: เช่น ประเภทงานอดิเรก ประเภทงานศิลปะที่ชื่นชอบ หรือสนใจ ประเภทสินค้าที่ชื่นชอบ หรือสนใจ

2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน: เช่น พฤติกรรมการซื้อ ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัท การค้นหาหรือใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ สินค้าในรถเข็น รายการสินค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าลดราคา การติดตามร้านค้า เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย และข้อมูลการใช้งานอื่นๆ

2.7 ข้อมูลการตลาดและความคิดเห็น: เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ข้อมูล และความเห็นที่แสดงออก รายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ หรือการบริการที่ท่านได้รับ รวมถึงความต้องการของท่าน

2.8 ข้อมูลตำแหน่งรายละเอียดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน: เช่น ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ที่อยู่ media access control (MAC address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรมสำหรับใช้งานเว็บไซต์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรมสำหรับใช้งานเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ

2.9 ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย: เช่น รูปภาพ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึงการบันทึกวีดีโอ เป็นต้น

2.10 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว: เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา หรือประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์เป็นต้น

2.11 ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกการโต้ตอบ และการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) และข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้แก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณ๊ฉุกเฉิน รายได้บุคคลในครอบครัว กรุฯาแจ้งบุคคลเหล่านี้ให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เท่านั้น บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่บริษัทรู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม ในกรณีที่บริษัททราบว่า บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่บริษัทสามารถกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอมเท่านั้น

3.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยอาจมาจากข้อมูลที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัทไม่ว่าโดยการกรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ การกรอกเอกสาร การให้ข้อมูลทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร จากกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ หรือจากการดำเนินการของท่านบนเว็บไซต์ หรือในร้านค้า แพลตฟอร์ม จุดจำหน่ายสินค้า หรือพื้นที่ให้บริการอื่นของบริษัท แต่ในบางกรณีบริษัทอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย หรือข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัวของท่าน เพื่อน ผู้แนะนำ) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกหากไม่มีการร้องขอ หรือได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต และให้อำนาจบริษัทในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้อนุญาตไว้

4.1 บริษัทในเครือ ดี.เอช.เอ. สยามวาลา ได้แก่ บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด บริษัท ดีเอชเอเอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท อิเซเอะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามวาลา พร็อพเพอตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ.อี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงบริษัทและสาขาในต่างประเทศได้แก่ DHA Business Service (Myanmar) Co., Ltd. นิติบุคคลประเทศเมียนมา AEAS Trading Co., Ltd. นิติบุคคลประเทศเมียนมา Branch of D. H. A. Siamwalla Limited ประเทศกัมพูชา DHAS VIETNAM COMPANY LIMITED นิติบุคคลประเทศเวียดนาม DHAS TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD. นิติบุคคลประเทศมาเลเซีย AMICE CO., LTD. นิติบุคคลประเทศลาว

4.2 บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท โดยบริษัทอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการในนามของบริษัทให้แก่ท่าน ซึ่งในระหว่างการให้บริการ ผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้า และคลังสินค้า ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินหรือรับชำระเงิน ผู้ให้บริการทำการวิจัยด้านการตลาดหรือการบริการ ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการสำรวจข้อมูล ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานกฎหมาย ผู้ให้บริการช่วงด้านการติดต่อสื่อสารและบริการหลังการขาย ผู้ให้บริการดำเนินการสื่อโฆษณาและการตลาด ผู้ให้บริการดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ผู้จัดงานและกิจกรรม ตัวแทนการขาย ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) พนักงานเดินเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์

ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริารอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

4.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วยเพื่อดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านธนาคาร การเงิน การให้กู้ยืม การให้สินเชื่อ การลงทุน โทรคมนาคม บัตรเครดิต การค้าปลีก โปรแกรมสะสมคะแนน และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytices) รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท และหรือของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และผู้ให้บริการตลาด (Markeplace) ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้อาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4.4 ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ ท่านอาจสามารถล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดไว้ โดยอาศัยการเข้าสู่ระบบผ่านระบบล็อคอินของสื่อสังคมออนไลน์ ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทเข้าถึง และจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น Facebook Google หรือ Instagram) รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อคอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทอาจส่งข้อมูลที่จำเป็นของท่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าท่านเป็นสมาชิกของบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเพื่อเป็นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบ และที่เกี่ยวข้องบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ท่านสามารถเชื่อมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีผู้ใช้ซึ่งบริษัทจัดให้มีไว้ได้ หรือเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้จากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครบริการต่างๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่ท่านได้ทำการสมัครบริการไว้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการนี้ โปรดอย่าสมัครบัญชีผู้ใช้ หรือสมัครรับข้อเสนอโปรโมชั่นโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน รวมทั้งอย่าเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของท่านเข้ากับบัญชีที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้นั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4.5 บริษัทโฆษณาภายนอก บริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อแสดงข้อความหรือโฆษณาให้แก่ท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยบริษัทโฆษณาภายนอกอาจใช้ข้อมูลประวัติกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อจัดสรรการโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ

4.6 บุคคลภายนอกอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือให้อนุญาตไว้ บริษัทอาจจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนทวงถามหนี้ ทนายความ บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานป้องกันการทุจริต ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง ผู้รับโอนสิทธิและหรือหน้าที่กรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้รับโอนสิทธิ และหรือหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้บริษัทอาจได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล เปิดเผย โอน และเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอาจมี หรือไม่มีกฎ กฎหมาย หรือระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บหรือเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม และบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และจุดประสงค์ทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจที่ชอบด้วกยฎหมาย หลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นนิรนาม โดยใช้วิธีการที่ปลอดภัย

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเริ่มใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านยังคงอยู่กับบริษัท โดยปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่โดยสภาพข้อมูลนั้นไม่สามารถถอนความยินยอมได้

7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ได้

7.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล:ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลนิรนามได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

7.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing): ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

7.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.7 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

7.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลที่บังคับใช้

การใช้คุกกี้

                เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง https://renaissance.co.th บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้
คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็ก หรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของท่าน เช่น วิธีการใช้งานเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ รายชื่อสินค้าที่ท่านเข้าไปดู ระยะเวลาที่ท่านใช้งานในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน รวมถึงเพื่อวิเคราะห์กระแสความนิยม ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นอาจจำเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การหรือแสดงผลได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้บริษัทปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การสื่อสาร การโต้ตอบ และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับท่านได้ โดยบริษัทอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านในเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือของบุคคลภายนอกเพื่อ “ทำการตลาด” สินค้าและบริการของบริษัทให้แก่ท่าน
เว็บไซต์ของบริษัท อาจใช้งานทั้งคุกกี้ของบริษัทเอง และของบุคคลภายนอก คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือ คุ้กกี้ที่ออกและบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือผู้ให้บริการต่างๆ คุกกี้ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ หรืออนุญาตให้มีการโฆษณานอกเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทอาจใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจาก YouTube ฝังอยู่ หรือมีลิงก์เชื่อมไปยัง YouTube วีดีโอ หรือลิงก์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย และบริษัทแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา
โปรแกรมสำหรับใช้งานเว็บไซต์ (Web browsers) ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจในการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ หากท่านปฏิเสธ ลบ หรือไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ ก็อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งาน การรับบริการ หรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด การเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ลบ หรือปฏิเสธคุกกี้นั้น ถือว่าท่านตกลงอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บคุกกี้ที่ท่านไม่ปฏิเสธหรือลบไว้บนเครื่องของท่านได้

คุกกี้วิเคราะห์สื่อโซเชียล และคุกกี้ของพันธมิตรโฆษณา

                Facebook Connect: บริษัทอาจอนุญาตให้ท่านสมัคร และเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Facebook ของท่าน หากท่านสมัครใช้งานโดยใช้ Facebook Connect Facebook จะขออนุญาตจากท่านในการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างจากบัญชี Facebook ของท่านกับบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล เพื่อให้บริษัทยืนยันตัวตน และเพศ เขตที่อยู่ทั่วไป ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ Facebook เขตเวลา วันเกิด รูปภาพโปรไฟล์ “ไลค์” ของท่าน และรายชื่อเพื่อน ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดย Facebook และให้ไว้กับบริษัทภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่นี่: https://www.facebook.com/policy.php ท่านสามารถควบคุมข้อมูลที่บริษัทได้รับจาก Facebook โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชี Facebook ของท่าน
Facebook Custom Audience: บริการนี้จาก Facebook ช่วยให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาในแบบของท่านให้กับผู้ที่อยู่ในรายการอีเมลของบริษัท เมื่อพวกเขาเข้าเว็บไซต์ Facebook.com บริษัทให้ข้อมูลของท่าน เช่นที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่เข้ารหัส “แฮช” เอาไว้ เพื่อไม่ให้มีบุคคลใดๆ สามารถอ่านได้ และส่งไปยัง Facebook เพื่อเปิดใช้งาน Facebook เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ถือบัญชีที่ลงทะเบียนกับ Facebook หรือไม่ ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ได้ที่นี่: https://www.facebook.com/policy.php
Google Tag Manager: เว็บไซต์ของบริษัทอาจใช้ Google Tag Manager บริการนี้ช่วยให้สามารถจัดการแท็กเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เฟซของ Google แท็กคือองค์ประกอบเล็กๆ ของโค้ด ใช้สำหรับ เพื่อวัดจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ ดูพฤติกรรมผู้เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์ และทำความเข้าใจผลการโฆษณา และสื่อโซเชี่ยล เพื่อตั้งค่ารีมาร์เก็ตติ้ง ตั้งค่าโฆษณาสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ Google Tag Managers ใช้สำหรับจัดการแท็กเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการใช้คุกกี้ และไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากปิดการใช้งานในระดับโดเมน หรือคุกกี้ ระบบ Google Tag Manager จะเหลือแค่ข้อมูลแท๊กที่บริษัทใช้งานเท่านั้น
Google Analytics: เว็บไซต์ของบริษัทใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และสร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) โดย Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยการดาวน์โหลด และติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีดังต่อไปนี้ ลิงก์: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
DoubleClick: คุกกี้การกำหนดเป้าหมายใหม่ Doubleclick ของ Google ช่วยให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาในแบบของท่านเมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ท่านสามารถควบคุมการปรับเปลี่ยนโฆษณาใน Google และเว็บไซต์พันธมิตรได้ที่นี่: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB&gl=uk.

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

                บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

การรักษาความปลอดภัย

                บริษัทมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย และการใช้บังคับนโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษัทกำหนดให้บุคลากรของบริษัท และผู้ให้บริการภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ หรือการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วิธีการติดต่อบริษัท

                หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
แผนก Digital HandSpring
202 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล์ [email protected]